Aprēķināts nepamatoti uzrādīto veselības aprūpes pakalpojumu apjoms

Veselības inspekcija 2011. gada 2. ceturksnī pēc veiktajām pārbaudēm ārstniecības iestādēs, kuras sniedz valsts budžeta apmaksātus veselības aprūpes pakalpojumus, ir konstatējusi pārkāpumus un pieņēmusi lēmumus par naudas līdzekļu atgriešanu veselības aprūpes budžetā un pacientiem kopā 14 tūkstošu latu apmērā.

11 742 lati atgriezti veselības aprūpes budžetā par konstatētajiem pārkāpumiem veselības aprūpē, 935 lati – par nepamatoti izrakstītām valsts kompensējamām zālēm, bet 63 lati ieturēti, neizmaksājot ģimenes ārsta darbības novērtējuma mainīgo maksājumu. 1 300 lati ir atgriezti pacientiem.

Visbiežāk konstatētie pārkāpumi ir saistīti ar uzrādīto veselības aprūpes pakalpojumu neatbilstību faktiski veiktajiem, kas izpaužas pierakstījumos vai neatbilstošu manipulāciju uzrādīšanā. Otra lielākā pārkāpumu grupa ir saistīta ar veselības aprūpes organizācijas noteikumu neievērošanu, tajā skaitā publiski pieejamas informācijas pacientiem neesamību vai neatbilstību normatīvo aktu prasībām (informācija ir nepietiekama un maldinoša). Visvairāk šādi pārkāpumi konstatēti ambulatorās ārstniecības iestādēs, kā arī primārās veselības aprūpes iestādēs, piemēram, SIA „Veselības centrs 11” jāatgriež valstij 1340 lati par darba organizācijas kārtības neievērošanu un nepamatoti uzrādītiem veselības aprūpes pakalpojumiem, kā arī 400 lati par nepamatoti izrakstītiem kompensējamiem medikamentiem.

Saskaņā ar 28.06.2011. grozījumiem 19.12.2006. MK noteikumos Nr.1046 „Veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas kārtība”, Inspekcija, konstatējot pārkāpumus pakalpojumu pieejamībā un darba organizācijā, pirmajā reizē brīdina ārstniecības iestādi, otrajā reizē piemēro līgumsodu 10%, bet par turpmākiem pārkāpumiem piemēro līgumsodu 30% apmērā no līgumā noteiktā ikmēneša finansējuma. Gadījumos, ja tiek konstatēts nepamatots budžeta līdzekļu izlietojums, Inspekcija uzliek par pienākumu naudas līdzekļus atgriezt, kā arī ir tiesīga piemērot līgumsodu divkāršā vai pieckāršā apmērā no pakalpojuma tarifa vai izrakstīto kompensējamo zāļu vērtības. Ārstniecības iestādēm, kuras saņem fiksēto (tāmes) finansējumu, var piemērot līgumsodu nepamatoti uzskaitīto pakalpojumu tarifu vai izrakstīto kompensējamo zāļu vērtību summas apmērā.

Informāciju par veikto pārbaužu rezultātiem un pieņemtajiem lēmumiem  2010.gadā, 2011.gada 1.un 2. ceturksnī skatīt Inspekcijas mājaslapā www.vi.gov.lv, sadaļā Veselības aprūpe / Valsts apmaksātie veselības aprūpes pakalpojumi / Būtiskākie pārkāpumi ārstniecības iestāžu pakalpojumu uzskaitē un līgumu nosacījumu ievērošanā.

Uz augšu ↑