Anabolo steroīdu lietošana saistīta ar priekšlaicīgas nāves risku

Doctus . | 2018. gada 26. novembris

Vīriešiem, kuri lieto androgēnos anabolos steroīdus, piemēram, testosteronu, ir augstāks priekšlaicīgas nāves risks un biežākas hospitalizācijas, secināts pētījumā.

Vīriešiem atkarības no androgēniem anaboliem steroīdiem izplatība ir apmēram 6 %, bet līdz šim trūka zināšanu par šo steroīdu izraisītajām blakusparādībām. Tādēļ šī pētījuma mērķis bija novērtēt saslimstību un mirstību androgēna anabolo steroīdu (AAS) lietotājiem.

Šis bija retrospektīvs kohorta pētījums, kurā iekļāva 545 vīriešus, kuri lietoja AAS laika periodā 2006.gada 3.janvāris – 2018.gada 1.marts. Šiem vīriešiem tika piemeklēti 5450 vīrieši: kontroles grupa.

Mirstība bija trīs reizes augstāka AAS lietotājiem, salīdzinot ar kontroles grupu (HR=3; 95 % TI [1,3 – 7]). Mediānais slimnīcu apmeklējumu skaits gada laikā bija 0,81 AAS lietotājiem un 0,36 kontroles grupai (p<0,001). Akne, ginakomastija un erektilā disfunkcija tika novērota vairāk kā 10 % AAS lietotāju, un šo stāvokļi izplatība biežāk tika novērota AAS lietotājiem, salīdzinot ar kontroles grupu (p<0,001).

Pētnieki secina, ka AAS lietošana paaugstina priekšlaicīgas nāves risku un ir statistiski ticami biežāk novērojamas hospitalizācijas AAS lietotājiem, salīdzinot ar nelietotājiem. AAS lietotājiem tika novērotas arī blakusparādības un šo stāvokļu izplatība biežāka bija AAS lietotājiem, salīdzinot ar kontroli.

 

AVOTS: Horwitz H, Andersen JT, Dalhoff KP. Health consequences of androgenic anabolic steroid use. Journal of Internal Medicine, 2018

Uz augšu ↑