Žurnāli

Klīniskais novērojums par Giotrif®/Gilotrif® (afatiniba) un osimertiniba lietošanu

2019. gada 17. janvāris

GioTag ir pirmais pasaules mēroga klīniskais novērojums, kas veikts, lai vērtētu secīgas mērķtiecīgas terapijas efektivitāti pacientiem ar visbiežākām iegūtām pret ārstēšanu rezistentām mutācijām. [1] Rezultāti publicēti izdevumā Future Oncology. [1]

Uzņēmums Boehringer Ingelheim paziņojis par klīniskā novērojuma GioTag rezultātiem. Tajā tika vērtēta, kāda ietekme ir pirmās izvēles terapijai ar Giotrif®/Gilotrif® (afatiniba) ar sekojošu osimertiniba lietošanu pacientiem, kuriem ir epidermas augšanas faktora receptora mutācijas pozitīvs (EGFR M+) nesīkšūnu plaušu vēzis (NSŠPV) ar iegūtām T790M mutācijām – visbiežāk sastopamais mehānisms, kura dēļ veidojas rezistence pret [1]. un 2. paaudzes EGFR tirozīnkināzes inhibitoriem (TKI). Žurnālā Future Oncology publicētie rezultāti liecina, ka stratēģija, kas paredz secīgu terapiju, efektīvi aizkavē turpmākas ķīmijterapijas nepieciešamību.

Saskaņā ar pētījuma rezultātiem secīgas ārstēšanas ar afatinibu un osimertinibu ilguma mediāna bija 27,6 mēneši. Plašajā ikdienas prakses populācijā visās pacientu apakšgrupās klīniskais ieguvums bija līdzīgs, un īpaši iedvesmojoši rezultāti iegūti pacientu apakšgrupā ar pozitīvu 19. eksona delēciju (Del19), kur ārstēšanas ilguma mediāna bija 30,3 mēneši) un aziātiskas izcelsmes pacientiem, kuriem ārstēšanas ilguma mediāna bija 46,7 mēneši. Turklāt divu un divarpus gadu kopējās dzīvildzes (OS) sastopamība bija attiecīgi 78,9 un 68,8 %. [1]

15,3 % šajā pētījumā iekļauto pacientu laikā, kad tika sākta ārstēšana ar afatinibu, bija slikts veiktspējas statuss (ECOG skalas veiktspējas rādītājs ≥ 2), kas parasti šādiem pacientiem neļauj piedalīties klīniskos pētījumos. [1]

Lai gan osimertinibs ir iedarbīgs līdzeklis pirmās izvēles terapijai, [2] apstiprinātu turpmākas TKI terapijas iespēju joprojām trūkst, un pēc nesekmīgas ārstēšanas ar osimertinibu daudziem pacientiem slimības progresijas dēļ ir nepieciešama ķīmijterapija. [1] Iegūtie rezultāti liecina, ka stratēģija, kas paredz secīgu ārstēšanu ar afatinibu un osimertinibu, būtiskam skaitam pacientu var nodrošināt noturīgu klīnisku ieguvumu, paildzinot periodu, kad nav jāizmanto ķīmijterapija. [1]

“Pieaugot mērķtiecīgas terapijas iespēju skaitam, ir būtiski saprast, kāda ir vairāku mērķtiecīgas terapijas līniju ietekme uz pacientu ārstēšanas rezultātiem,” piebilst pētnieks un pētījuma koordinators, Oto Vāgnera slimnīcas Plaušu un kritiskās medicīniskās aprūpes nodaļas onkologs Dr. Maksimilians J. Hohmairs. “Klīniskā novērojuma GioTag rezultāti liecina, ka secīga terapija ar afatinibu un osimertinibu ir piemērota stratēģija, ārstējot pacientus ar EGFR mutācijās pozitīvu NSŠPV, jo būtiskam skaitam pacientu tiek nodrošināts noturīgs klīnisks ieguvums un, jo īpaši tāpēc, ka pacientiem ilgāku laiku nav nepieciešama ķīmijterapija.”

Boehringer Ingelheim norobežoto audzēju onkoloģijas nodaļas globālā vadītāja Dr. Viktorija Zazuļina piebilst: “Mēs esam izskatījuši WCLC publicētos jaunākos pasaules mēroga aptaujas rezultātus, saskaņā ar kuriem daudzi ārsti uzskata, ka viņiem nav pieejama pietiekami plaša informācija, lai informēti lemtu par to, kā izmantot pieejamos mērķtiecīgas ārstēšanas veidus pacientiem ar EGFR M+ NSŠPV. Gadījumos, kad nav pieejami randomizētos klīniskajos pētījumos iegūti dati, lēmumu pieņemšanu var atvieglot ikdienas klīniskās prakses novērojumos iegūti dati. GioTag ir pirmais pasaules mēroga novērojums pacientiem ar EGFR M+ NSŠPV, pielietojot ikdienas klīniskajā praksē izmantotus secīgas mērķtiecīgas ārstēšanas veidus. Šī novērojuma rezultāti sniegs dziļāku izpratni par EGFR TKI lietošanu ne tikai kā pirmās izvēles līdzekļus, lai līdz maksimāli pastiprinātu mērķtiecīgas terapijas kopējo ilgtermiņa ietekmi uz NSŠPV.

Pilni klīniskā novērojuma GioTag rezultāti tiks prezentēti medicīnas konferencē līdz šī gada beigām.

Kontaktinformācija:

Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG Latvijas filiāle

Matrožu iela 15A, Rīga, LV-1048

Tālr.: 67240011

Saskaņots 12/2018, PC-LV- 100066

Recepšu zāles. Pirms zāļu izrakstīšanas, lūdzam iepazīties ar pilnu zāļu aprakstu.
Sīkāka informācija par šīm zālēm ir pieejama Eiropas Zāļu aģentūras tīmekļa vietnē: http://www.ema.europa.eu

Ja nepieciešama medicīniska rakstura papildinformācija, rakstiet:MedicalInformationService.RIG@boehringer-ingelheim.com

Par novērotajām Boehringer Ingelheim zāļu blakusparādībām ziņojiet: PV_local_Latvia@boehringer-ingelheim.com

References

  1. MJ Hochmair et al. Sequential treatment with afatinib and osimertinib in patients with EGFR mutation-positive NSCLC: an observational study. Future Oncol. (2018) doi:10.2217/fon-2018-0711. https://www.futuremedicine.com/doi/10.2217/fon-2018-0711
  2. Soria JC, Ohe Y, Vansteenkiste J, et al. Osimertinib in untreated EGFR-mutated advanced non-small-cell lung cancer. N Engl J Med. 2018;378(2):113-125.