PORTĀLS ĀRSTIEM UN FARMACEITIEM
Šī vietne ir paredzēta veselības aprūpes speciālistiem

Mirstības risks pēc ķirurģiskas intervences pacientiem ar kardiovaskulāru notikumu anamnēzē

Doctus
Mirstības risks pēc ķirurģiskas intervences pacientiem ar kardiovaskulāru notikumu anamnēzē
Pixabay.com
Kādā laika logā pēc kardiovaskulāra notikuma (insulta, infarkta) pastāv augsts mirstības risks pacientiem, kam jāveic plānveida vai neatliekama operācija? Kā izrādās, nopietni riski saglabājas pat 14 mēnešus ilgi!

Garengriezuma retrospektīvā kohortas pētījumā Anglijā mērīts laika intervāls, kurā ir augsts 30 dienu pēcoperācijas mirstības risks saistībā ar preoperatīvu kardiovaskulāru notikumu pirms tam. Pētījumā tika iekļauti visi pieaugušie, kam notikusi operācija (ne sirds un ne neiroloģiska) laikā no 2007.gada aprīļa līdz 2018.gada martam. Sekundārie pētījuma iznākumi bija pēcoperācijas mirstība pēc 60, 90 un 365 dienām.

Analizēti 877 430 pacienti ar un 20 582 717 bez kardiovaskulāra notikuma anamnēzē (vidējais [SD] vecums abās grupās 53,4 [19,4] gadi; 54 % sievietes). Starp pacientiem ar kardiovaskulāru (KV) notikumu anamnēzē ar paaugstinātu pēcoperācijas mirstības risku saistīts laika intervāls ir 11,3 mēneši kopš KV notikuma (95 % TI 10,8–11,7). Plānveida operācijām paaugstināts risks aprēķināts pat 14,2 mēnešus (95 % TI 13,3–15,3) un neatliekamām operācijām 7,3 mēnešus (95 % TI 6,8–7,8). Tika novērota laika intervālu heterogenitāte atkarībā no ķirurģiskās procedūras. No laika atkarīgi riska intervāli insultam un miokarda infarktam bija līdzīgi, bet absolūtais risks bija augstāks insulta pacientiem. Atkarībā no ķirurģijas neatliekamības, 30 dienu mirstība augstāka bija pacientiem ar kardiovaskulāru notikumu anamnēzē gan neatliekamas operācijas (pielāgotā draudu attiecība, aHR 1,35; 95 % TI 1,34–1,37), gan plānveida operācijas (aHR 1,83; 95 % TI 1,78–1,89) gadījumā, ja salīdzinām ar pacientiem, kam nav bijis šāds kardiovaskulārs notikums anamnēzē.

Šajā pētījumā aprēķināts, ka pacientiem ar akūtu koronāru sindromu vai insultu ķirurģiska intervence gada ietvaros pēc notikuma ir ar paaugstinātu mirstības risku. Autori aicina izvērtēt ieguvumu–risku profilu šai pacientu grupai.

Avots: Chalitsios CV, Luney MS, Lindsay WA, Sanders RD, McKeever TM, Moppett I. Risk of Mortality Following Surgery in Patients With a Previous Cardiovascular Event. JAMA Surg. Published online November 22, 2023. doi:10.1001/jamasurg.2023.5951