PORTĀLS ĀRSTIEM UN FARMACEITIEM
Šī vietne ir paredzēta veselības aprūpes speciālistiem

Satraucošs stāvoklis cukura diabēta pacientu tiesību jomā Latvijā

Latvijas Diabēta asociācija
Satraucošs stāvoklis cukura diabēta pacientu tiesību jomā Latvijā
Latvijas Diabēta asociācijas veiktās anketēšanas rezultāti liecina, ka visbūtiskākie trūkumi cukura diabēta pacientu tiesību jomā ir saistībā ar diskrimināciju pēc vecuma pazīmes, tiesībām uz apmācību par cukura diabētu, kā arī tiesībām saņemt informāciju par cukura diabēta pacientiem pieejamo sociālo palīdzību, ārstniecības iestādēm vai pacientu organizācijām.  

Latvijas Diabēta asociācija 5.novembrī Pasaules Diabēta dienai veltītā pasākuma laikā Rīgas Kongresu namā veica aptauju par cukura diabēta pacientu tiesību stāvokli Latvijā, izmantojot anketu, kuras pamatā ir Starptautiskās Diabēta Federācijas (IDF) izstrādātā "Cilvēku ar cukura diabētu tiesību un pienākumu harta" (2011) – pirmais starptautiskais dokuments par cukura diabēta pacienta tiesībām. 5.novembrī četru stundu laikā anketu aizpildīja 414 cukura diabēta pacienti.

42,6% respondentu pauduši viedokli, ka ārstēšanās iespējas Latvijā (piemēram, reālās iespējas saņemt valsts apmaksātus izmeklējumus vai medikamentus) ir atkarīgas no pacienta vecuma. 2012.gadā, kas Eiropas Savienībā izsludināts par aktīvas novecošanas gadu, Latvijai aktuāls uzdevums ir panākt, lai cukura diabēta pacientu aprūpē samazinātos diskriminācija pēc vecuma pazīmes.

16,7% respondentu noliedzoši atbildējuši uz jautājumu par to, vai ārsts viņiem sniedzis informāciju par cukura diabētu, ko viņi lūguši, savukārt 83,3% respondentu apliecina, ka ārsts šādu informāciju ir sniedzis.

41,8% respondentu nav saņēmuši apmācību par cukura diabētu. 41,2% respondentu apmācības laikā nav ņemts vērā viņu dzīvesveids, personības īpašības un vajadzības. Apmācība par cukura diabētu ir neatņemama cukura diabēta ārstēšanas sastāvdaļas. Bez apmācības nav iespējams sasniegt labus ārstēšanas rezultātus un lietderīgi izmantot valsts veselības aprūpes resursus. Ekonomiskās krīzes laikā valsts ir pārtraukusi apmaksāt darbu cukura diabēta apmācībā. Cukura diabēta apmācība lielākoties pieejama par maksu, tāpēc tās pieejamība vērtējama kā ļoti zema, ko apliecina arī anketēšanā iegūtie rezultāti. Lai situāciju uzlabotu, nepieciešams palielināt valsts finansējumu diabēta pacientu apmācībai.

52,4% respondentu nav saņēmuši informāciju par cukura diabēta pacientiem pieejamo sociālo palīdzību, ārstniecības iestādēm vai pacientu organizācijām. Cukura diabēta pacientiem ik dienu jāīsteno kompleksa veselības aprūpe un ik gadu jāveic vairāki būtiski izmeklējumi, tāpēc tiesības uz informāciju par aprūpes saņemšanas iespējām ir būtiska pacientu tiesību sastāvdaļa. Šī informācija sekmē pacientu iespējas veikt pašaprūpi.

23,4% respondentu informējuši, ka viņiem tikusi liegta informācija par ārstēšanos (piemēram, izmeklējumu rezultātiem, diagnozēm), kas uzskatāms par būtisku pacientu tiesību pārkāpumu.

5,9% respondentu pauduši viedokli, ka viņiem mācību un/vai darba vietā bijusi liegta iespēja veikt paškontroli vai ievadīt insulīna preparātus, kas liecina par to, ka nepieciešams plašāk izglītot mācību iestāžu personālu un darba devējus par cukura diabētu, atvēlot šim mērķim atbilstošu finansējumu. 

Ar anketēšanas rezultātiem un secinājumiem plānots iepazīstināt valsts amatpersonas, kā arī š. g. decembrī gaidāmā Pasaules Diabēta kongresa dalībniekus.

Anketēšanas rezultātu izvērtēšana sekmēs arī Latvijas Diabēta asociācijas darbu cukura diabēta pacientu tiesību stāvokļa uzlabošanā Latvijā.