PORTĀLS ĀRSTIEM UN FARMACEITIEM
Šī vietne ir paredzēta veselības aprūpes speciālistiem

Antikonvulsīvie medikamenti monoterapijā pacientiem ar pēcinsulta epilepsiju

Doctus
Antikonvulsīvie medikamenti monoterapijā pacientiem ar pēcinsulta epilepsiju
Pixabay.com
Ir salīdzinoši maz datu, pēc kā vadīties, lai izvēlētos antikonvulsīvo terapiju pacientiem ar pēcinsulta epilepsiju. Joprojām eksistē teorētiskas bažas par šīs medikamentu grupas negatīvajiem aspektiem uz pacientu izdzīvotību. Piemēram, ASV Pārtikas un zāļu pārvalde nesen ziņojusi par potenciāliem proaritmogēniem lamotrigīna efektiem.

Lai noteiktu, kā mirstības rādītāji variē atkarībā no izvēlētā antikonvulsīvā preparāta pacientiem ar pēcinsulta epilepsiju, tika veikts kohortas pētījums Zviedrijā. Kopā 2577 pacienti, kas saņēma antikonvulsīvo medikamentu monoterapijā ilgstoši, bija derīgi pētījumam. Primārais pētījuma iznākums bija visu iemeslu nāve, ko analizēja, izmantojot Cox proporcionālo risku regresiju ar karbamazepīnu kā referenci. Nāvi no kardiovaskulāriem faktoriem noteica, izmantojot Fine–Gray konkurējošos riska regresijas modeļus.

No pētījumā iekļautajiem 2577 pacientiem, 54 % bija vīrieši, vidējais vecums – 78 gadi. Pielāgotā risku attiecība visu iemeslu nāvei salīdzinot ar karbamazepīnu bija 0,72 (95 % TI 0,60–0,86) lamotrigīnam, 0,96 (95 % TI 0,80–1,15) levetiracetāmam, 1,40 (95 % TI 1,23–1,59) valproātskābei, 1,16 (95 % TI 0,88–1,51) fenitoīnam un 1,16 (95 TI 0,81–1,66) okskarbazepīnam. Pielāgotā riska attiecība kariovaksulārai nāvei salīdzinot ar karbamazepīnu bija 0,76 (95 % TI 0,61–0,91) lamotrigīnam, 0,77 (95 % TI 0,60–0,99) levetiracetāmam, 1,40 (95 % TI 1,19–1,64) valproātskābei, 1,02 (95 % TI 0,71–1,47) fenitoīnam un 0,71 (95 % TI 0,42–1,18) okskarbazepīnam.

Šis kohortas pētījums norāda uz atšķirībām pacientu ar pēcinsulta epilepsiju izdzīvotībā, lietojot dažādus antikonvulsīvos preparātus. Pacienti, kas saņēma lamotrigīnu monoterapijā, bija ar salīdzinoši zemākiem mirstības rādītājiem kā tie, kas saņēma karbamazepīnu. Pretējais novērots starp pacientiem, kas saņēma valproātskābi – šeit tika novēroti gan augstāki kardiovaskulārās, gan visu iemeslu nāves riski. Levetiracetāmam bija salīdzinoši zemāki kardiovaskulārās nāves riski kā karbamazepīnam, bet netika novērota īpaša atšķirība visu iemeslu nāves riskā.

Avots: Larsson D, Baftiu A, Johannessen Landmark C, et al. Association Between Antiseizure Drug Monotherapy and Mortality for Patients With Poststroke Epilepsy. JAMA Neurol. Published online December 13, 2021. doi:10.1001/jamaneurol.2021.4584