PORTĀLS ĀRSTIEM UN FARMACEITIEM
Šī vietne ir paredzēta veselības aprūpes speciālistiem

Kardiovaskulāro biomarķieru prognostiskā vērtība populācijā

Doctus
Kardiovaskulāro biomarķieru prognostiskā vērtība populācijā
Pixabay.com
Kā viena no nozīmīgām primārās profilakses stratēģijām ir identificēt indivīdus ar augsta riska aterosklerotisku kardiovaskulāru slimību. Šā pētījuma mērķis bija novērtēt rutīnā pieejamu kardiovaskulāru biomarķieru prognostisko vērtību, tos pievienojot jau zināmajiem riska faktoriem.

Šī bija indivīda līmeņa analīze, kurā iekļauti dati par kardiovaskulāriem biomarķieriem no 28 vispārējās populācijas kohortām 12 valstīs un četros kontinentos. Vidējais novērošanas laiks bija 11,8 gadi. Tika vērtēti tādi biomarķieri kā augsta jutīguma sirds troponīns I, augsta jutīguma sirds troponīns T, NT–proBNP, BNP, augsta jutīguma CRO. Primārais pētījuma iznākums bija incidenta aterosklerotiska kardiovaskulāra slimība, t.sk. fatāli un nefatāli notikumi. Sekundāri iznākumi bija visu iemeslu mirstība, sirds mazspēja, išēmisks insults, miokarda infarkts. Saistība starp biomarķieriem un iznākumu tika aprēķināta pēc zināmo riska paktoru pielāgošanas.

Analīzē iekļāva 164 054 dalībniekus (vidēji 53,1 gads [IQR 42,7–62,9 gadi]; 52,4 % sievietes). Pētījuma laikā fiksēti 17 211 incidenti aterosklerotiski kardiovaskulāras slimības notikumi. Visi biomarķieri bija ievērojami saistīti ar incidentu kardiovaskulāru slimību (apakšējās izkliedes [subdistribution] draudu attiecība [HR] uz 1 standratnovirzes [SD] izmaiņām 1,13 [95 % TI 1,11–1,16] augsta jutīguma sirds troponīnam I; 1,18 [95 % TI 1,12­–1,23] augsta jutīguma sirds troponīnam T; 1,21 [95 % TI 1,18–1,24] NT–proBNP; 1,14 [95 % TI 1,08–1,22] BNP un 1,14 [95 % TI 1,12–1,16] augsta jutīguma CRO) un visiem sekundāriem pētījuma iznākumiem. Vislabākie rezultāti riska prognozēšanā novēroti attiecībā pret tādiem sekundāriem iznākumiem kā sirds mazspēja un visu iemeslu mirstība. Papildu biomarķieru vērtība bija lielāka pacientiem virs 65 gadu vecuma salīdzinājumā ar jaunākiem cilvēkiem.

Attiecīgi var secināt, ka biomarķieru izvērtēšana papildu jau esošajiem riska faktoriem vispārējā populācijā saistīta ar nelielu prognostisko vērtību attiecībā pret aterosklerotisku kardiovaskulāru slimību, bet var būt noderīga sirds mazspējas un mirstības riska izvērtēšanai.

Avots: Neumann JT, Twerenbold R, Weimann J, et al. Prognostic Value of Cardiovascular Biomarkers in the Population. JAMA. Published online May 13, 2024. doi:10.1001/jama.2024.5596