PORTĀLS ĀRSTIEM UN FARMACEITIEM
Šī vietne ir paredzēta veselības aprūpes speciālistiem

Lūzumu riska salīdzinājums pacientiem ar primāru hiperparatireozi, saņemot operatīvu vai neoperatīvu terapiju

Doctus
Lūzumu riska salīdzinājums pacientiem ar primāru hiperparatireozi, saņemot operatīvu vai neoperatīvu terapiju
Pixabay.com
Primāra hiperparatireoze veicina osteoporozes attīstību un progresiju senioru vidū. Līdz šim nav zināms paratireoīdektomijas ieguvums kaulu lūzumu risku mazināšanai šai pacientu grupai.

Tāpēc tika veikts uz populāciju balstīts garengriezuma kohortas pētījums, lai salīdzinātu klīniska lūzuma sastopamības biežumu starp senioriem, kuriem primāra hiperparatireoze ārstēta ar vai nu ķirurģisku intervenci vai bez tās. Primārais pētījuma iznākums bija klīnisks lūzums jebkurā ķermeņa anatomiskā zonā, kas nav saistīts ar nopietnu traumu.

No visiem pētījumā iekļautajiem 210 206 pacientiem ar primāru hiperparatireozi (vidējais vecums 75 gadi, 78,8 % sievietes, 87,3 % baltās rases), 63 136 (30,0 %) tika veikta paratireoīdektomija viena gada laikā kopš diagnozes noteikšanas un 147 070 (70,0 %) tika uzraudzīti un ārstēti ar neoperatīvām metodēm. Vidējā novērošanas periodā (58,5 mēneši), nepielāgotā lūzumu sastopamība bija 10,2 % pacientiem, kuriem veikta operācija. No tiem pacientiem, kas tika uzraudzīti un ārstēti bez ķirurģiskas iejaukšanās, nepielāgotā lūzumu sastopamība bija 13,7 % pacientu, novērojot tos vidēji 52,5 mēnešus. Multivariablas analīzes laikā atklāts, ka paratireoīdektomija tika sastīta ar zemākiem pielāgotiem jebkura zonas lūzumu rādītājiem (riska attiecība 0,78; 95 % TI, 0,76–0,80) un gūžas lūzuma rādītājiem (riska attiecība 0,76; 95 % TI 0,72–0,79). Divu, piecu un desmit gadu laikā, paratireoīdektomija tika saistīta ar absolūtu lūzuma riska mazināšanos par 1,2 % (95 % TI 1,0–1,4), 2,8 % (TI 2,5–3,1) un 5,1 % (95 % TI 4,6–5,5) attiecīgi, salīdzinot ar neoperatīvu pārvaldību. Apakšgrupu analīzē nebija novērotas īpašas atšķirības un saistības ar paratireoīdektomiju un lūzumu risku pēc vecuma, dzimuma vai citiem faktoriem. Fine–Gray konkurējošās regresijas analīze apstiprināja, ka paratireoīdektomija ir saistīta ar zemāku jebkura lūzuma vai gūžas kaula lūzuma iespējamību, rēķinot pret konkurējošo nāves risku (risku attiecība 0,84; 95 % TI 0,82–0,85 un riska attiecība 0,83; 95 % TI 0,80–0,85, respektīvi).

Šis garengriezuma kohortas pētījums liek secināt, ka paratireoīdektomija ir saistīta ar zemāku jebkura lūzuma risku senioru vidū, kuriem ir primāra hiperparatireoze. Tiek pieļauts, ka šai pecientu populācijai ir klīnisks ieguvums no operatīvas slimības pārvaldības taktikas.

Avots: Seib CD, Meng T, Suh I, et al. Risk of Fracture Among Older Adults With Primary Hyperparathyroidism Receiving Parathyroidectomy vs Nonoperative Management. JAMA Intern Med. Published online November 29, 2021. doi:10.1001/jamainternmed.2021.6437