PORTĀLS ĀRSTIEM UN FARMACEITIEM
Šī vietne ir paredzēta veselības aprūpes speciālistiem

Testosterona aizvietojošā terapija un kardiovaskulārais risks

Doctus
Nav vienota viedokļa par testosterona aizvietojošās terapijas drošumu, ņemot vērā atsevišķos pētījumos pierādīto paaugstināto sirds un asinsvadu slimību risku.

Šī pētījuma mērķis bija novērtēt saistību starp testosterona aizvietojošo terapiju un kardiovaskulāriem iznākumiem vīriešiem ar androgēnu deficītu.

Šis bija retrospektīvs kohorta pētījums, pētījumā iesaistīja vīriešus, kuri bija vismaz 40 gadus veci un kuriem bija androgēnu deficīts ar ārsta noteiktu diagnozi vai kopējo rīta testosterona līmeni serumā zem 300 ng/dL. Tika atlasīti dati par periodu 1999.gada 1.janvāris – 2010.gada 31.decembris un novērošana turpinājās līdz 2012.gada 31.decembrim.

Pētījuma primārais iznākums bija kardiovaskulārs notikums, tai skaitā, akūts miokarda infarkts (AMI), koronāra revaskularizācija, nestabila stenokardija, insults, pārejoša išēmiska lēkme un pēkšņa kardiāla nāve. Lai novērtētu saistību starp testosterona aizvietojošo terapiju un kardiovaskulāriem notikumiem tika izmantots daudzfaktoru Koks proporcionālais draudu modelis.

Kopumā pētījumā piedalījās 8808 vīrieši (19,8 %), kuri lietoja testosteronu (vidējais vecums 58,4 gadi; 1,4 % anamnēzē bija kardiovaskulāri notikumi) un  35 527 vīrieši (80,2 %), kuri nekad nebija lietojuši testosteronu (vidējais vecums 59,8 gadi; 2 % bija kardiovaskulārs notikums anamnēzē). Mediānais novērošanas laiks bija 3,2 gadi vīriešiem, kuri nekad nebija lietojuši testosteronu un 4,2 gadi testosterona grupā. Kardiovaskulāru notikumu biežums bija attiecīgi 23,9 pret 16,9 uz 1000 persongadiem grupā bez testosterona un grupā ar testosteronu. Samērota draudu attiecība (HR) testsoteronu saņēmušo vīriešu grupā attiecībā uz kardiovaskulāriem notikumiem bija 0,67 (95 % TI [0,62 – 0,73]). Līdzīgi rezultāti bija arī kombinētiem insulta notikumiem (insults un pārejoša išēmiska lēkme) (HR=0,72; 95 % TI [0,62 – 0,84]) un kombinētiem kardiāliem notikumiem (akūts miokarda infarkts, pēkšņa kardiāla nāve, nestabila stenokardija, revaskularizācijas procedūras) (HR=0,66; 95 % TI [0,60 – 0,72]).

Rezultāti apliecina, ka vīriešiem ar androgēnu deficītu, kuri lieto testosteronu aizvietojošu terapiju, ir zemāks kardiovaskulāro notikumu risks mediānā novērošanas periodā 3,4 gados nekā vīriešiem, kuri nelieto testosteronu aizvietojošu terapiju.

 

AVOTS: Cheetham TC, An JJ, Jacobsen SJ. Snyder, MD et al. Association of Testosterone Replacement With Cardiovascular Outcomes Among Men With Androgen Deficiency. JAMA Internal Medicine, February 2017